เครื่องสูบน้ำแบบทุนลอยน้ำ

                             

CET 13 HP

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทุ่นลอยน้ำขนาด 5.5 แรงม้า